1. INLEIDING

De Gebruiker wenst de Site te gebruiken met het adres www.socomec.nl (de “Site”), de officiële website van de SOCOMEC Group.

Die Site publiceert algemene informatie in verband met de SOCOMEC Group en de producten ervan voor een publiek van geïnformeerde vakmensen (de "Gebruikers").

Toegang tot en gebruik van deze Site zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) en aan de betreffende geldige wetten.

De producten en services beschreven op de pagina’s van de Site vormen geen commercieel aanbod en de informatie erin vermeld is niet contractueel bindend.

Ze zijn onderworpen aan wijzigingen of verwijderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers die producten willen aankopen en/of services van SOCOMEC willen gebruiken, worden uitgenodigd om contact te leggen met hun plaatselijke verkoopkantoren van SOCOMEC.

 

2. AANVAARDING / WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Gebruiksvoorwaarden worden geldig en zijn van kracht zodra de Gebruiker de Site bezoekt.

Gebruikers blijven eraan onderworpen zo lang ze zich op de Site bevinden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen regelmatig worden bijgewerkt en SOCOMEC heeft het recht om ze op elk moment te wijzigen (bijvoorbeeld om ze aan te passen aan wettelijke wijzigingen of wijzigingen van voorschriften).

De Gebruiker wordt uitgenodigd om ze te raadplegen telkens de Gebruiker de Site bezoekt. De wijzigingen zijn afdwingbaar van de Gebruiker zodra ze op de Site worden gepubliceerd. Als de Gebruiker de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden afwijst, dan moet deze stoppen met toegang te nemen tot de Site en de services die deze aanbiedt.

 

3. TOEGANG TOT DE SITE

De kosten voor de toegang en het browsen op de Site www.socomec.nl zijn volledig de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Toegang tot de Site is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk, tenzij in geval van overmacht of tijdens noodzakelijk onderhoud voor de goede werking van de Site.

SOCOMEC is niet aansprakelijk in geval van tijdelijke, gedeeltelijke of volledige onbereikbaarheid van de Site, in het bijzonder in het geval van onderhoud, een technische storing of in geval van een gebeurtenis waarop SOCOMEC geen invloed kan uitoefenen (overmacht). Ongeacht de omstandigheden bevestigt de Gebruiker over de nodige vaardigheden en de middelen te beschikken voor toegang tot en gebruik van de Site en dat SOCOMEC het recht heeft om de toegang tot alle delen van de Site te wijzigen en tijdelijk of permanent te onderbreken.

 

4. TOEGANGSCODES EN WACHTWOORDEN

Er is toegang tot de Site www.socomec.nl voor alle Gebruikers met een internetverbinding.

Sommige services op de Site kunnen echter een toegangscode en een wachtwoord vereisen, afgeleverd door de beheerder van deze services. Toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer, de opslag en de gevolgen van het gebruik van de eigen codes en wachtwoorden. In geval van verlies of diefstal van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord of als de Gebruiker vermoedt dat een derde in staat was om toegang te krijgen tot de account van de Gebruiker, dan moet de Gebruiker zijn/haar gebruikersnaam en/of het wachtwoord wijzigen en SOCOMEC op de hoogte brengen met een e-mailbericht naar het volgende adres: webmaster@socomec.com

SOCOMEC kan in dat geval, onder geen enkel beding, aansprakelijk zijn voor frauduleus gebruik van die gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Gebruiker erkent dat de Site en de onderdelen ervan, met inbegrip van de domeinnaam, de volledige eigendom van SOCOMEC zijn, en dat SOCOMEC de intellectuele eigendomsrechten op dat alles heeft, en hiermee aanvaardt de Gebruiker die intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Tenzij eerder schriftelijk geautoriseerd door SOCOMEC, verplicht de Gebruiker zich ertoe om het volgende niet te doen:

(a) informatie over de Site, het ontwerp, informatie, specificaties en de aangeboden services ervan te onthullen;

(b) enig (onder)deel van de Site of documentatie ervan te kopiëren,

(c) de volledige of gedeeltelijke Site te ontmantelen, te ontbinden of los te koppelen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de communicatie door een Partij aan de andere Partij van tastbare of immateriële elementen of informatie die valt onder de Overeenkomst op geen enkele manier zal worden geïnterpreteerd als het expliciet of impliciet verlenen van rechten (onder licentie of op een andere manier) op uitvindingen, knowhow, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten die zulke elementen of informatie vormen of erin zijn vervat, tenzij het beperkte recht om deze voor het beoogde doel te gebruiken.

De Site raadplegen of ernaar verwijzen houdt geen enkele licentie of toewijzing van rechten in in verband met de elementen van de Site, tenzij expliciet vermeld. Elke kopie, reproductie, voorstelling, aanpassing, wijziging en verspreiding, zowel volledig als gedeeltelijk, van de Site of van alle of gedeeltelijke inhoud ervan, op welke manier dan ook en met welk medium dan ook, is onwettelijk, tenzij de eigenaar van de rechten in verband met het betrokken element voorafgaande goedkeuring gaf, en het is een daad van vervalsing, een inbreuk op de rechten van de producent van de database, een daad van oneerlijke concurrentie en/of parasitisme, die in het bijzonder wordt bestraft volgens de artikelen L. 335-2, L. 335-3, L. 342-1 en seq. en L. 716-1 van het Franse wetboek voor intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle), en artikel 1240 van het Franse Burgerlijk wetboek (Code civl).

Elk ongeautoriseerd gebruik van de Site en/of van alle of een deel van de onderdelen ervan, in het bijzonder voor commerciële winst, kan onderworpen worden aan gerechtelijke acties op basis van de hierboven vermelde bepalingen door de eigenaars van de betreffende rechten, die het recht hebben om schadeclaims in te dienen. SOCOMEC autoriseert het vrije gebruik van foto’s weergegeven in het deel “Gallery”, op voorwaarde dat het niet in strijd is met de goede zeden en het de reputatie van SOCOMEC niet schaadt. De vermelding “© Socomec” moet op de media worden weergegeven waar de foto’s worden weergegeven. De Gebruiker erkent dat alle software en hardware, toegankelijk op deze Site en onderworpen aan eigen voorwaarden, door die voorwaarden worden geregeld.

 

6. VERANTWOORDELIJKHEID

Gebruikers erkennen dat ze de Site die voor hen ter beschikking wordt gesteld, zullen gebruiken op eigen risico en dat ze alle nodige en/of nuttige controles op hun eigen exclusieve verantwoordelijkheid vóór enig gebruik moeten uitvoeren. Ze erkennen dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze besloten dat de Site adequaat is om voor hun behoeften te gebruiken en dat ze zelf verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat hun computersysteem is beveiligd.

De Gebruiker verbindt zich ertoe, op straffe van civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, om de Site www.socomec.nl niet te gebruiken om op welke manier dan ook inhoud te verspreiden, met inbegrip van programma’s, codes, virussen of andere processen, bedoeld om de werking van de Site www.socomec.nl te vernietigen of te beperken.

SOCOMEC is niet aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die ontstaat door het gebruik van de Site, en evenmin als de Gebruiker niet in staat is om er toegang toe te krijgen, ongeacht de reden. Gebruikers beschermen en vrijwaren SOCOMEC tegen en van elke schade geleden door SOCOMEC en tegen elke actie voor aansprakelijkheid die tegen SOCOMEC kan worden ingediend op basis van deze Gebruiksvoorwaarden en/of van elke inbreuk tegen rechten van een derde. In geval van ernstige fraude heeft SOCOMEC het recht om alle nodige informatie te melden aan de bevoegde instanties verantwoordelijk voor het bestrijden van die fraude en die inbreuken.

Geen van de partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nakomen van verplichtingen volgens de Gebruiksvoorwaarden als dat niet nakomen ontstaat door: een overheidsmandaat, met inbegrip van intrekken of schorsen van vergunningen; een volledige of gedeeltelijke staking, intern of extern ten opzichte van het bedrijf; brand, een natuurramp; een volledige of gedeeltelijke onderbreking of storing van telecommunicatie of elektrische netwerken; computerpiraterij of meer in het algemeen van elk geval van overmacht zoals bepaald door de wet.

Een partij die de gebeurtenis claimt moet onmiddellijk de andere partij informeren over het onvermogen om de service uit te voeren. Het opheffen of de vertraging van de verplichtingen kan in geen geval een reden zijn voor aansprakelijkheid wegens niet uitvoeren van de verplichting, en evenmin voor betaling wegens schade of boeten door de vertraging.

 

7. HYPERTEXTLINKS

De Site www.socomec.nl kan links naar andere websites bevatten.

Gelieve er rekening mee te houden dat in de mate waarin SOCOMEC geen controle kan uitoefenen over die externe bronnen, we geen verplichtingen hebben voor de verschaffing en inhoud van externe bronnen. We doen dan ook afstand van elke verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, producten, services of alle andere materiaal dat beschikbaar is via zulke externe bronnen. We doen ook afstand van alle aansprakelijkheid voor schade of verliezen, feitelijk of vermeend, die ontstaat door of in verband met het gebruik, of wegens het vertrouwen gesteld in de inhoud van goederen of services beschikbaar op die externe bronnen.

 

8. TOEPASSELIJKE WET EN JURISDICTIE

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden en de beslechting van alle geschillen in verband hiermee, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Franse wet.

In geval dat deze bepalingen worden vertaald, is alleen de Franse tekst bindend.

De partijen zullen alle mogelijke inspanningen doen om geschillen ontstaan door de interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst in der minne te regelen.

Als ze geen overeenkomst kunnen bereiken en het geschil blijft bestaan, dan stemmen de partijen ermee in om het geschil uitsluitend voor de rechtbank te Strasbourg (Frankrijk) te behandelen.

SOCOMEC heeft echter het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in andere landen dan Frankrijk voor een andere rechtbank om de belangen van SOCOMEC te beschermen.

 

9. OM HIER MEER OVER TE WETEN

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met SOCOMEC via het volgende adres:

SOCOMEC

1 rue de Westhouse BP 10

67235 BENFELD Cedex

(33) (0)3 88 57 41 41